About voidropesto

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נועדו בדיוק להוצאות הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת עידוד עובדים שקופה. העובד משאיר תמחות מלקוחות באופן אישי. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל דירה דיסקרטית בחיפה – הפוך את העובדים למשרה הגונה עם רווחים טובים, ולגברים עשירים מעניקים לשירותים רמה טובה במיוחד. רק שיטה זו מאפשרת לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.