About promtareasma

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות בדיוק עבור הוצאות העובדת. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמין של בנות בנות. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי – בצע עבודה טובה לעובדים עם רווחים רציניים, וגברים מעוניינים להציע שירותים ישירות באיכות טובה יותר. גישה זו היא שמספקת את ההזדמנות לבסס שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.